“Istina” otvara 11. izdanje “Zapleta” u Gradskom pozorištu “Jazavac”

Objavljeno: 7. 10. 2019 u 16:03h

Pred­sta­va “Isti­na” u re­ži­ji Želj­ka Stje­pa­no­vi­ća otvo­ri­će ovo­go­di­šnji Fe­sti­val glum­ca “Za­plet”, ko­ji će bi­ti odr­žan od 19. do 24. ok­to­bra u Grad­skom po­zo­ri­štu “Ja­za­vac”.

“Isti­na” otva­ra 11. iz­da­nje “Za­ple­ta” u Grad­skom po­zo­ri­štu “Ja­za­vac”

“Ovaj ko­mad je igran u či­ta­voj Evro­pi, a pr­vi put se igra u BiH. Ko­mad go­vo­ri o če­ti­ri li­ka, ba­vi se te­mom isti­ne i la­ži i šta sve te na­še ma­le i ve­li­ke la­ži vu­ku za so­bom. U pi­ta­nju je ko­me­di­ja” – re­kao je glu­mac Lju­bi­ša Sa­va­no­vić, ko­ji će igra­ti jed­nu od ulo­ga u pred­sta­vi.

Glu­mac i re­ži­ser Želj­ko Stje­pa­no­vić, ko­me je ovo če­tvr­ta re­ži­ja u Grad­skom po­zo­ri­štu “Ja­za­vac”, is­ta­kao je da mu je dra­go što će ima­ti pri­li­ku da se pu­bli­ci pred­sta­vi jed­nim ova­kvim ko­ma­dom i kao re­ži­ser i kao glu­mac, i da je po­seb­no uz­bu­đen jer ova pred­sta­va otva­ra ovo­go­di­šnji “Za­plet”.

“Na­dam se da će na­ša pre­mi­je­ra “Isti­ne” bi­ti na vi­si­ni za­dat­ka. Pi­sac ko­ma­da je Flo­ri­jan Ze­ler, fran­cu­ski pi­sac mla­đe ge­ne­ra­ci­je. Su­štin­ski se ne go­vo­ri o isti­ni, ne­go o la­ži, o la­ži u brač­nim od­no­si­ma, što je bli­sko ljud­skom ro­du. To je uni­ver­zal­na te­ma ko­ja se ti­če svih nas i pu­bli­ka će mo­ći da se pre­po­zna. Ze­ler je osje­tio pri­li­ku, ka­ko se sve vi­še i vi­še la­že, da se do­la­zi do te­re­na za ko­me­di­ju. Na kra­ju do­bi­ja­mo vr­snu ko­me­di­ju, pa­met­no na­pi­sa­nu i či­ni mi se da će pu­bli­ka da uži­va” – na­veo je Stje­pa­no­vić, ko­ji ta­ko­đe igra u ko­ma­du. Osim Sa­va­no­vi­ća i Stje­pa­no­vi­ća, u pred­sta­vi glu­me Dra­ga­na Ma­rić i Alek­san­dra Spa­so­je­vić.

Ko­sti­mo­graf ko­ma­da je Bo­ja­na Mu­tić, a za sce­no­gra­fi­ju je za­du­že­na Dra­ga­na Pur­ko­vić-Ma­can.

Ka­ko su na­ve­li or­ga­ni­za­to­ri, pred­sta­ve ko­je će pu­bli­ka ima­ti pri­li­ku da vi­di na ovo­go­di­šnjem fe­sti­va­lu, či­ji slo­gan je “U gla­vu”, hra­bre su, pro­mi­šlje­ne, mo­der­ne i ba­ve su­štin­skim te­ma­ma – po­ro­di­com, so­ci­jal­nim pi­ta­nji­ma, ne­pri­hva­ta­njem dru­gih i dru­ga­či­jih, te pi­ta­nji­ma tret­ma­na mla­dih lju­di u na­šem dru­štvu.

“Ove go­di­ne je ma­nji broj pred­sta­va, ali čvr­sto vje­ru­jem da će bi­ti za­do­volj­na i pu­bli­ka i svi ko­ji do­đu da po­gle­da­ju pred­sta­ve” – re­kla je glu­mi­ca Dra­ga­na Ma­rić.

U tak­mi­čar­skom pro­gra­mu ovo­go­di­šnjeg fe­sti­va­la pu­bli­ka će ima­ti pri­li­ku da po­gle­da če­ti­ri pred­sta­ve, a to su: “Pad”, u re­ži­ji Ko­ka­na Mla­de­no­vi­ća, Cen­tra za kul­tu­ru Svi­laj­nac, “Gni­je­zdo” Ma­ri­ne Pet­ko­vić-Li­ker, HNK Mo­star, “Eling” u re­ži­ji Hr­vo­ja Kor­ba­ra, Sa­ti­rič­kog ka­za­li­šta “Ke­rem­puh” i “Ovaj će bi­ti dru­ga­či­ji” u re­ži­ji Đur­đe Te­šić, Ate­ljea 212.

“Ono što nam je sre­ća ove go­di­ne je što smo ima­li do­bar iz­bor pred­sta­va ko­je su pro­du­ci­ra­ne to­kom pro­šle go­di­ne, te smo ima­li sre­ću da za ovaj “Za­plet” iza­be­re­mo do­bre pred­sta­ve” – do­dao je Sa­va­no­vić.

Ove go­di­ne, kao i ra­ni­je, bi­će do­di­je­lje­ne na­gra­de za naj­bo­lju pred­sta­vu, za naj­bo­ljeg glum­ca, glu­mi­cu, naj­bo­ljeg mla­dog glum­ca i glu­mi­cu, a pu­bli­ka će, osim bi­ra­nja glum­ca ve­če­ri, mo­ći da oda­be­re i naj­bo­lju pred­sta­vu.

Pra­te­ći pro­gram ove go­di­ne ob­u­hva­ti­će iz­lo­žbu tra­gič­no pre­mi­nu­log mu­zi­ča­ra Da­li­bo­ra Po­po­vi­ća Mik­še, a kao i sva­ke go­di­ne, bi­će or­ga­ni­zo­va­ni i “Raz­go­vo­ri sa glum­ci­ma”. Ta­ko će to­kom tra­ja­nja fe­sti­va­la, pu­bli­ka ima­ti pri­li­ku da se dru­ži sa Bra­ni­sla­vom Tri­fu­no­vi­ćem, Ni­ko­lom Ra­ko­če­vi­ćem, Fi­li­pom Šo­va­go­vi­ćem i Ni­nom Jan­ko­vić.

Za sa­mi kraj i za­tva­ra­nje fe­sti­va­la, 24. ok­to­bra u 20 ča­so­va bi­će odr­žan kon­cert kan­ta­u­to­ra Ne­na­da Ma­ri­ća, po­zna­ti­jeg kao Kralj Čač­ka.

Izvor: Glassrpske/ Milanka Mitrić

Facebook Twitter Preporuči na Viberu
Kopirati

Nema komentara

Sakrij sve komentare

Prikaži komentare

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Banjaluka.com. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Banjaluka.com zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Banjaluka.com nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac takođe prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Šta mislite o ovoj temi?

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna!

Promo

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.