U Ba­nja­lu­ci otvo­re­na izložba “Zna­ko­vi odras­ta­nja” Ta­ja­ne De­dić-Sta­ro­vić

Objavljeno: 26. 9. 2019 u 17:38h

Izložba fo­to­gra­fi­ja “Zna­ko­vi odras­ta­nja” Ta­ja­ne De­dić-Sta­ro­vić, ko­ja ra­di i pod pse­udo­ni­mom Ar­tist At Ca­me­ra, otvo­re­na je pred Ma­lim izložbe­nim sa­lo­nom Ban­skog dvo­ra u sri­je­du.

De­dić-Sta­ro­vićeva kroz svoj obje­ktiv is­tražuje dje­vo­jaš­tvo, žen­stve­nost, se­ksu­al­nost, sva­ko­dne­vne si­tu­aci­je i dne­vne ru­ti­ne, a oblas­ti fo­to­gra­fi­je u ko­ji­ma dje­lu­je je­su mo­dna, por­tre­tna i  bo­udo­ir fo­to­gra­fi­ja. Sve na­bro­ja­no, uz Ta­ja­nin in­ter­na­ci­onal­ni an­gažman u ame­ričkoj ta­lent agen­ci­ji “Ado­les­cent Con­tent”, te ne­ko­li­ko pret­ho­dnih gru­pnih izložbi i dvi­je sa­mos­tal­ne, pri­vu­kli su mnoš­tvo pu­bli­ke i na otva­ra­nju treće sa­mos­tal­ne izložbe ove umje­tni­ce. Izložba će bi­ti otvo­re­na do 15. okto­bra, a Ta­ja­na De­dić-Sta­ro­vić kaže da je sa­mo otva­ra­nje na­dma­ši­lo nje­na očeki­va­nja.

“Bi­lo je pre­lije­po vi­dje­ti lju­de u to­li­kom bro­ju ko­ji su do­šli da po­gle­da­ju izložbu i podrže moj rad, a sve to iz lju­ba­vi pre­ma umje­tnos­ti. Ta­ko sam ja doživje­la atmo­sfe­ru ko­ja je vla­da­la. Ni­je bi­lo ni­ka­kvih pre­ten­cioznos­ti, već sa­mo za­je­dnička lju­bav pre­ma umje­tnos­ti. Ve­li­ka, ja­vna za­hval­nost ide Ban­skom dvo­ru, a pose­bno  Mla­de­nu Ma­to­viću i nje­go­voj eki­pi. Sva­ka čast na ve­li­koj pro­fe­si­onal­nos­ti i spre­mnos­ti da us­tu­pe pros­tor i al­ter­na­ti­vnoj sce­ni”, is­ta­kla je De­dić-Sta­ro­vićeva.

Ka­ko je sa­op­štio Ban­ski dvor, kroz izložbu pri­ka­zan je pre­sjek do­sa­daš­njeg ra­da umje­tni­ce – pe­tna­est ra­do­va gru­pi­sa­nih u tri cje­li­ne od pet fo­to­gra­fi­ja.

“Sim­bo­li­ka tri cje­li­ne odno­si se na tri aspe­kta ličnos­ti (id, ego, su­per-ego), odno­sno tri izvo­ra iz ko­jih Ta­ja­na najčešće crpi in­spi­ra­ci­ju. Mu­zi­ka je ta­kođe je­dno od značaj­ni­jih sred­sta­va ko­je in­spi­ri­še autor­ku u nje­nom ra­du. Pu­bli­ka će moći da ste­kne uvid u pro­ce­se ot­kri­va­nja autor­ki­nih du­bi­na svi­jes­ti i ne­svi­jes­ti, uspos­tav­lja­nje i pro­mje­ne sti­la i sa­zri­je­va­nje, te da kre­ira sop­stve­ni doživ­ljaj stva­ra­laš­tva”, sto­ji u ka­ta­lo­gu izložbe u ko­jem se do­da­je da je Ta­ja­nin je­di­ni cilj da pro­mo­vi­še slo­bo­du, u sva­kom kon­tek­stu, do­kle god ona ne ugrožava dru­ge i dok je stvar sa­gla­snos­ti.

Bi­tan dio Ta­ja­ni­nog stva­ra­laš­tva, nas­ta­vak je tek­sta u ka­ta­lo­gu, za­uzi­ma kon­cept se­ksu­al­nos­ti i pro­vo­ci­ra­nje svih onih ko­ji se pos­ti­de na spo­men ono­ga što se ra­di u spa­vaćoj so­bi.

“Gla­vni me­dij za pos­ti­za­nje re­zul­ta­ta su šljo­ki­ce, ro­ze bo­ja, a u za­dnje vri­je­me i čitav spe­ktar bo­ja i ra­zličiti pre­dme­ti ko­ji joj po­mažu da se oti­sne u ne­ke dru­ge svje­to­ve”, sto­ji u po­me­nu­tom ka­ta­lo­gu.

Ta­ja­na De­dić-Sta­ro­vić pro­šle go­di­ne sni­mi­la je i svoj prvi krat­ki film “Šlji­va u no­vem­bru”, u slo­bo­dno vri­je­me vo­lon­ti­ra kao kre­ati­vni di­re­ktor u al­ter­na­ti­vnoj ga­le­ri­ji Art-klub “Pros­tor”, a ka­ko sto­ji u nje­noj bio­gra­fi­ji, vla­sni­ca je di­plo­me fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta, smje­ra psi­ho­lo­gi­ja.

Izvor: Nezavisne/ Milan Rakulj

Facebook Twitter Preporuči na Viberu
Kopirati

Nema komentara

Sakrij sve komentare

Prikaži komentare

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Banjaluka.com. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Banjaluka.com zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Banjaluka.com nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac takođe prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Šta mislite o ovoj temi?

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna!

Promo

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.