Tag: izum

Zanimljivosti

Pronalasci koje su izumile žene

26. 10. 2017. | 17:19

Pojedini izumi koje su osmislile žene mogu se porediti sa najvećim muškim imenima kao što su Nikola Tesla, Alfred Nobel i mnogi drugi. Njihove ideje su promijenile tadašnji život, ali se u velikoj mjeri i danas koriste. Iako ih svakodnevno

Opširnije

Društvo

Izum Banjalu­ča­na spa­sa­va ži­vo­te

19. 08. 2017. | 13:28

Bra­čni par iz Banjalu­ke Dra­žen i Iva­na Ži­gić i njihov ko­le­ga Ste­fan Šer­bedžija iz Beo­gra­da tvor­ci su apli­ka­ci­je za pa­me­tne te­le­fo­ne pod na­zi­vom “Ping”, ko­ja ko­ri­sni­ke upo­zo­ra­va na te­ro­ris­ti­čke na­pa­de, pri­ro­dne ne­po­go­de i dru­ge opa­snos­ti u njiho­voj bli­zi­ni. Apli­ka­ci­ja je

Opširnije

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.