Pre­sre­ta­či sta­ju u kraj nesavjesnim vo­za­či­ma

Objavljeno: 16. 1. 2019 u 20:36h

Ne­sa­vje­sne vo­za­če ko­ji vo­le sti­snu­ti pa­pu­či­cu ga­sa od kra­ja fe­bru­a­ra na pu­te­vi­ma u Srp­skoj “lo­vi­će” dva br­za policijska vo­zi­la bez ozna­ka, u ko­je će bi­ti in­sta­li­ra­na opre­ma za mje­re­nje br­zi­ne.

Di­rek­tor Agen­ci­je za bez­bjed­nost sa­o­bra­ća­ja RS Mi­li­ja Ra­do­vić is­ta­kao je da su ure­đa­ji za auto­mat­sko mje­re­nje brzine kre­ta­nja vo­zi­la, ko­ji će bi­ti ugra­đe­ni u pre­sre­ta­če, već sti­gli u Srp­sku, te da su­tra do­la­ze stru­čnja­ci iz Ho­lan­di­je ko­ji će mon­ti­ra­ti opre­mu u neo­bi­lje­že­na slu­žbe­na vo­zi­la.

“Ka­da ugrad­nja bu­de za­vr­še­na, od­lu­ku o pre­no­su vla­sni­štva nad ure­đa­ji­ma sa Agen­ci­je na MUP Srp­ske do­ni­je­će Vla­da RS, na­kon če­ga će se pre­sre­ta­či na­ći na sa­o­bra­ćaj­ni­ca­ma. Oče­ku­jem da se to de­si do kra­ja idu­ćeg mje­se­ca” – re­kao je Ra­do­vić i do­dao da je opre­ma za dva pre­sre­ta­ča ko­šta­la oko 180.000 ma­ra­ka.

Ra­do­vić je pre­ci­zi­rao da se ra­di o pr­vim pre­sre­ta­či­ma u Srp­skoj, is­ti­ču­ći da će nji­ho­va na­mje­na bi­ti evi­den­ti­ra­nje i sank­ci­o­ni­sa­nje sa­o­bra­ćaj­nih pre­kr­ša­ja pre­ko­ra­če­nja br­zi­ne kre­ta­nja vo­zi­la, kao i pre­ven­tiv­no dje­lo­va­nje na svi­jest vozača.

“Ri­ječ je o auto­mat­skim ure­đa­ji­ma, bez mo­guć­no­sti uti­ca­ja po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka. Opre­ma će bi­ti in­sta­li­ra­na u vo­zi­la ko­ja ne­će bi­ti uoč­lji­va dru­gim uče­sni­ci­ma u sa­o­bra­ća­ju i vo­za­či ne­će zna­ti gdje se na­la­ze, zbog če­ga će si­gur­no vi­še po­što­va­ti sa­o­bra­ćaj­ne pro­pi­se. Taj vid kon­tro­le bi tre­ba­lo da zna­čaj­no uti­če na bez­bjed­nost sa­o­bra­ća­ja” – re­kao je Ra­do­vić.

On je pod­sje­tio da je pre­ve­li­ka br­zi­na naj­če­šći uzrok sa­o­bra­ćaj­nih ne­sre­ća sa smrt­nim is­ho­dom.

“U de­set mje­se­ci pro­šle go­di­ne u sa­o­bra­ćaj­nim ne­sre­ća­ma su naj­če­šće stra­da­li mla­di od 18 do 30 go­di­na, a ta cr­na sta­ti­sti­ka je, na­ža­lost, na­sta­vlje­na i ove go­di­ne, ka­da su u po­ne­dje­ljak u Lak­ta­ši­ma iz­gu­blje­na tri mla­da ži­vo­ta. Za ne­is­ku­sne vo­za­če br­zi­na je kob­na” – re­kao je Ra­do­vić i do­dao da će pre­sre­ta­či na­ro­či­to bi­ti zna­čaj­ni za kon­tro­lu br­zi­ne na auto­pu­te­vi­ma, gdje je ogra­ni­če­nje 130 ki­lo­me­ta­ra na sat, a gdje je do sa­da bi­lo ve­o­ma te­ško kon­tro­li­sa­ti br­zi­nu.

Mje­re­nje do 300 km/h

Pre­sre­ta­či ko­ji će se na­ći na pu­te­vi­ma Srp­ske mje­ri­će br­zi­nu do 300 ki­lo­me­ta­ra na sat u oba prav­ca i auto­mat­ski čuva­ti pre­kr­ša­je u me­mo­ri­ji.

Osim što će mje­ri­ti br­zi­nu kre­ta­nja, pre­po­zna­va­će re­gi­star­ske ta­bli­ce vo­zi­la i ta­ko utvr­di­ti da li je re­gi­stro­va­no, da li je pro­šlo kroz cr­ve­no svje­tlo na se­ma­fo­ru i da li je bi­lo pre­ti­ca­nja na pu­noj li­ni­ji.

Izvor: Glassrpske/ Ani­ta Jan­ko­vić-Re­če­vić

Facebook Twitter Preporuči na Viberu
Kopirati

Nema komentara

Sakrij sve komentare

Prikaži komentare

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Banjaluka.com. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Banjaluka.com zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Banjaluka.com nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac takođe prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Šta mislite o ovoj temi?

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna!

Promo

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.