Denis Marijanović: U Las Ve­gas po sla­vu

Objavljeno: 2. 1. 2017 u 20:04h

De­nis Mar­ja­no­vić je obi­lježio kraj spor­tske go­di­ne u Re­pu­bli­ci Srpskoj. Član Kik-boks klu­ba “Dražen­ko Ni­nić” iz Ba­nja­lu­ke, osvo­jio je ti­tu­lu u FFC fe­de­ra­ci­ji po­što je u Za­gre­bu po­bi­je­dio Aus­tri­jan­ca Re­nea Vi­me­ra.

Ba­nja­lu­ča­nin, ko­jeg od mi­lja zo­vu Blek Ste­na ta­ko je na­ja­vio ve­li­ke pla­no­ve ko­je ima u No­voj go­di­ni, a sa dru­ge stra­ne pri­sje­tio se i sve­ga što je obi­lježilo nje­gov uspon.

“Za­is­ta ne­mam ri­je­či da opi­šem ko­li­ko sam sre­ćan, jer osvo­ji­ti po­jas u ova­kvoj kon­ku­ren­ci­ji, u ova­kvoj ma­ni­fes­ta­ci­ji, ne­što je za­is­ta po­se­bno. Ovo je, na ne­ki na­čin, kru­na mo­je ka­ri­je­re i za­is­ta, ovim po­ja­som sam “na­pla­tio” sav do­sa­daš­nji trud i uloženi rad u mo­joj ka­ri­je­ri. Meč je bio težak, baš ona­kav ka­kav sam i oče­ki­vao, ali sam imao kon­tro­lu u sve tri run­de, ni­sam ri­zi­ko­vao, strplji­vo sam gra­dio po­bje­du i po­tpu­no za­služeno sti­gao do nje”.

Osva­ja­njem kru­ne stiže i oba­ve­za da se is­ta bra­ni. Ka­da će do to­ga do­ći?

“Već na­kon tri­jum­fa u Za­gre­bu, raz­go­va­ra­li smo sa or­ga­ni­za­to­ri­ma i vje­ro­va­tno će­mo bra­ni­ti ovaj po­jas u Las Ve­ga­su kroz tri mje­se­ca. To bi tre­ba­lo da bu­de još ve­ći spe­ktakl, sa­ma či­nje­ni­ca da mi se otva­ra mo­gu­ćnost da bo­ksu­jem u Las Ve­ga­su go­vo­ri sve sa­ma za se­be. Eli­ta u bo­ri­la­čkim spor­to­vi­ma sta­nu­je u Ame­ri­ci, a Las Ve­gas je cen­tar sve­ga. Još uvi­jek ne znam ime iza­zi­va­ča, ali to ni­je to­li­ko ni važno, ko­li­ko jes­te da bu­dem spre­man za sve iza­zo­ve”.

U Za­gre­bu si ra­ši­ro srpsku tro­boj­ku. Ma­lo ko­me je to po­šlo za ru­kom. Te­bi i ko­šar­ka­ši­ma Par­ti­za­na ka­da su Ke­cma­no­vom troj­kom osvo­ji­li Ja­dran­sku li­gu?

“Da, i to ni­je bi­lo slu­čaj­no. U slu­ča­ju po­bje­de imao sam pri­pre­mlje­nu srpsku tro­boj­ku. Ču­li su se i zviždu­ci, ali ne to­li­ko ja­ko, ka­ko sam oče­ki­vao. Važno je da mi ni­ko od or­ga­ni­za­to­ra ni­je za­mje­rio na to­me. Ja sam Srbin, do­la­zim iz Re­pu­bli­ke Srpske i lo­gi­čno je da ra­ši­rim na­šu zas­ta­vu po­sli­je po­bje­de. Ka­ko bi re­ago­va­li na­ši lju­di da sam uzeo zas­ta­vu, npr, Aus­tra­li­je? Ra­ši­rio sam je u Za­gre­bu i ra­ši­ri­ću je bi­lo gdje u svi­je­tu, ali pre­du­slov za to jes­te da sla­vim u rin­gu. Uos­ta­lom, po­jas mi je pre­dao gra­do­na­če­nik Za­gre­ba Mi­lan Ban­dić i ni­je imao ni­ka­kvih za­mjer­ki, čak mi je čes­ti­tao na odli­čno odra­đe­nom me­ču”.

Du­go si bio u sjen­ci Dražen­ka Ni­ni­ća. Ko­na­čno je do­šlo tvo­jih pet mi­nu­ta?

“Ma, uvi­jek ću bi­ti u nje­gov sje­ni. On je ve­li­či­na i čo­vjek ko­ji je bio ne­ko­li­ko pu­ta naj­bo­lji u Evro­pi i svi­je­tu. Sa­da mi je tre­ner, ali pri­je sve­ga pri­ja­telj. Ima­mo odli­čnu sa­ra­dnju, od nje­ga mo­gu pu­no to­ga na­uči­ti, po­ku­pi­ti ko­ju fo­ru, jer on je do­bio ve­li­ki broj me­če­va na taj na­čin. Za­je­dno smo ja­či i sa­ra­dnja će si­gur­no bi­ti nas­tav­lje­na”.

Da li je De­nis Mar­ja­no­vić i pri­va­tno ra­zbi­jač, kao što to dje­lu­je u rin­gu?

“Ma ka­kvi, lav u rin­gu, ja­gnje kod ku­će. To je va­ljda pri­ro­dno. Za meč se spre­mam ne­ko­li­ko mje­se­ci i svu ener­gi­ju da­jem u tih ne­ko­li­ko mi­nu­ta. Kod ku­će sam sa­svim pri­ro­dan, čes­to me pro­zi­va­ju da ne znam ni za­ga­la­mi­ti. I bo­lje da je ta­ko”.

Izvor: Narodne.net

Facebook Twitter Preporuči na Viberu
Kopirati

Nema komentara

Sakrij sve komentare

Prikaži komentare

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Banjaluka.com. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Banjaluka.com zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Banjaluka.com nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac takođe prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Šta mislite o ovoj temi?

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna!

Međunarodno priznati IT kursevi