Ba­nja­lu­čka pre­mi­je­ra pred­sta­ve “FBI Do­si­je Ni­ko­la Te­sla”

Share on FacebookTweet about this on Twitter
Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Objavljeno: 26. 12. 2016

Na­kon no­vo­sad­ske i beo­grad­ske, mul­ti­me­di­jal­na pred­sta­va “FBI Do­si­je Ni­ko­la Te­sla” Ne­na­da Jan­ko­vi­ća, ali­jas dr Ne­le­ta Ka­raj­li­ća, u ponedjeljak, sa po­čet­kom u 20 sa­ti i 21 mi­nut, u Spor­tskoj dvo­ra­ni “Bo­rik”, ima­će i ba­nja­lu­čku pre­mi­je­ru.

Kri­mi-pri­ča u sti­ho­vi­ma o naj­ve­ćem nau­čni­ku na­šeg vre­me­na i na­ro­da, pra­ti Ni­ka Nil­so­na, in­spe­kto­ra pri nju­jor­škoj po­li­ci­ji, ko­ji je do­bio za­da­tak od še­fa FBI-ja da na­kon smrti nau­čni­ka, uđe u so­bu Ni­ko­le Te­sle.

Nel­son u tom tre­nut­ku ne zna ko je čo­vjak u či­ju je so­bu ušao i u svom ne­zna­nju upa­da u špi­jun­sko-kri­mi­na­lis­ti­čki vrtlog u ko­jem učes­tvu­je vi­še taj­nih slu­žbi, jer pos­to­ji vje­ro­va­nje da Te­sla po­sje­du­je oru­žje ko­je mo­že odlu­či­ti is­hod Dru­gog svjet­skog ra­ta.

Po­tom po­či­nje ga­nja­nje Ni­ka Nel­so­na, (igra ga Ne­le Ka­raj­lić) i je­di­ni čo­vjek ko­ji mu mo­že po­mo­ći jes­te Ni­ko­la Te­sla. Te­sla (Ni­ko­la Ra­ko­če­vić) Nel­so­nu do­la­zi u san i tu kre­će nji­hov di­ja­log.

Pri­je sve­ga ovo­ga, ot­krio nam je Ne­le Ka­raj­lić ono što je tre­ba­lo da bude izne­na­đe­nje, pu­bli­ka će ču­ti pje­smu “Ta­mo da­le­ko”, ko­ju je za ovu pri­li­ku sni­mio hor “Ba­nja­lu­čan­ke”.

Osim ove pje­sme, ko­ja je, po li­čnoj že­lji Ni­ko­le Te­sle, svi­ra­na i na nje­go­voj sa­hra­ni, mu­zi­ku, is­to kao sce­na­rio i re­ži­ju, po­tpi­su­je Ne­le Ka­raj­lić. Ne­le­ta smo pi­ta­li za­što se odlu­čio da ovu pri­ču is­pri­ča u sti­ho­vi­ma.

“Pri­je sve­ga za­to što stih iz­go­vo­re­noj ri­je­či da­je ne­ku vrstu uzvi­še­nos­ti. Ri­ječ ko­ja je sklo­plje­na u sti­hu ne umi­re”, ja­san je Ka­raj­lić, ko­ji je uje­dno obja­vio i knji­gu “FBI Do­si­je Ni­ko­la Te­sla”.

“Ispo­čet­ka je ide­ja bi­la da na­pra­vim hip-hop ope­ru, ko­ja ni­kad ni­je ra­đe­na kod nas. Po tom ri­tmu sam i po­čeo da pi­šem sti­ho­ve, ali taj ri­tam ne do­zvo­lja­va glum­ci­ma da se ra­zma­šu. Po­tom sam izba­cio ma­te­ma­ti­ku i os­ta­la je sa­mo umje­tnost”, re­kao je Ne­le, ko­ga smo pi­ta­li i to da li je Tel­su htio pri­ka­za­ti kao “pje­sni­ka na­uke”, ka­ko ga je u svom go­vo­ru na nje­go­voj sa­hra­ni na­zvao ta­daš­nji gra­do­na­čel­nik Nju­jor­ka.

“Pje­sniš­tvo je Te­sli bi­lo veoma va­žno. On je oči­gle­dno imao fo­to­graf­sko pa­mće­nje i kom­plet Ge­tea znao je na­pa­met. Po svom svje­do­če­nju, ka­da je u Pe­šti oko sun­ca vi­dio ono što ga je aso­ci­ra­lo na ma­gne­tno po­lje, da bi to uzbu­đe­nje izba­cio iz se­be, re­ci­to­vao je Fa­us­ta”, re­kao je Ne­le, pod­sje­tiv­ši i na to da je prvi pre­vod ne­kog srpskog pje­sni­ka u SAD na­pi­sao upra­vo Ni­ko­la Te­sla.

Ri­ječ je o po­ezi­ji Jo­va­na Jo­va­no­vi­ća Zma­ja.

“Me­ne je in­te­re­so­va­la po­tpu­na Te­sli­na li­čnost, a ne sa­mo onaj dio ko­ji je ve­zan za na­uku ili žu­tu štam­pu. To ka­da ne­ko vo­li po­ezi­ju ja znam ko­ji on ka­pa­ci­tet ima u bi­lo kom do­me­nu ljud­ske dje­la­tnos­ti. Te­sla, da je bio hirurg, bio bi De­bej­ki, da je bio sve­šte­nik, vrlo je vje­ro­va­tno da bi za­vršio kao pa­tri­jarh”, is­ti­če Ka­raj­lić.

Do­da­je da je glum­cu Ni­ko­li Ra­ko­če­vi­ću, za vri­je­me ra­da na pred­sta­vi, stal­no po­nav­ljao je­dnu te is­tu stvar, a to je da je Te­sla bio ro­ma­ntik, odno­sno lju­bi­telj epo­he ro­man­ti­zma u po­ezi­ji de­ve­tna­es­tog vi­je­ka.

Ne­le Ka­raj­lić pri­čao je i o to­me šta je sve sa­znao o Te­sli to­kom pi­sa­nja knji­ge, odno­sno sce­na­ri­ja pred­sta­ve.

“Po­slje­dnje što sam sa­znao o Te­sli re­kao mi je pro­fe­sor Abra­mo­vić. Pos­to­ji mo­gu­ćnost da je on 1938. go­di­ne bio u Če­škoj. On je, da­kle, u svo­joj 82. go­di­ni mo­gao da pu­tu­je u Evro­pu i bio je akti­van, što zna­či da ta pri­ča o oru­žju ko­ju sam izmi­slio i ni­je to­li­ko naivna”, go­vo­ri Ne­le kroz smi­jeh.

“Svi smo mi fas­ci­ni­ra­ni Te­slom kao Te­slom, ali ja ni­kad ni­sam bio nau­čni tip. U is­tra­ži­va­nju su mi mno­go bi­li bli­ži mla­do­bo­san­ci, jer to je so­ci­olo­ško-psi­ho­lo­ška priča ko­ja je me­ni blis­ka. Ži­vot je­dnog nau­čni­ka i ni­je to­li­ko. Me­ni i da­nas ni­je ja­sno na ko­ji na­čin ra­di stru­ja i ka­ko se to sve vrti”, pri­zna­je Ka­raj­lić.

Da to na­do­kna­di, na­ša­lio se Ka­raj­lić, ko­ris­tio je te­hno­lo­gi­ju ko­ja je u skla­du sa čo­vje­kom ko­me je po­sve­će­na ova pred­sta­va.

“To je vi­so­ki haj-tek. Ko­ris­ti­mo ra­zne ani­ma­ci­je, pet ve­li­kih ekra­na, te­hno­lo­gi­ja ma­pi­ra­nja vir­tu­el­ne sce­no­gra­fi­je ko­ja je me­ni kao re­di­te­lju da­la mo­gu­ćnost da ko­ris­tim fil­mske re­zo­ve”, ka­že Ka­raj­lić.

Do­da­je da te­hno­lo­gi­ja gle­da­oca uba­cu­je u ma­ši­nu.

“Mi da­nas ži­vi­mo u vi­je­ku ko­ji je po­čeo da brka i da mi­je­ša sve žan­ro­ve. Ono što gle­da­mo na mo­ni­to­ri­ma je to­li­ko brzo i agre­si­vno da je, po mom mišljenju, i po­zo­ri­šte pri­si­lje­no da re­agu­je ka­ko ne bi pos­ta­lo mu­zej. To je is­to kao da sad slu­šaš ‘Ze­ni­ca bluz’. Ti mo­žeš to slu­ša­ti, ja­ra­ne, ali to je sni­mlje­no pri­je 33 go­di­ne. Ja ću ti to i ot­pje­va­ti ako ti je me­rak, ali ono što je me­ni me­rak jes­te da pro­na­la­zim pu­te­ve, a ne da pje­vam Ze­ni­cu”, za­klju­čio je Ne­le.

On je ka­zao i to da su, ka­ko te­hni­čka, ta­ko i glu­ma­čka eki­pa, ubi­je­đe­ni da ra­de ne­što po­se­bno, za šta vje­ru­je da će ući u ana­le, ma­kar bi­lo odi­gra­no i sa­mo če­ti­ri pu­ta.

Po­red Ne­le­ta Ka­raj­li­ća i Ni­ko­le Ra­ko­če­vi­ća, u pred­sta­vi igra­ju Mar­ko Gve­ro, Ale­ksan­dar Ga­jin, Bo­jan Di­mi­tri­je­vić, Va­ja Du­jo­vić, Ivan Za­bla­ćan­ski, Mi­lo­rad Ka­por, Ne­boj­ša Sa­vić, Bo­ško Ćir­ko­vić Ška­bo i Ne­boj­ša Glo­go­vac (na pro­je­kci­onom pla­tnu). Pro­du­cent pred­sta­ve je Go­ran Ma­rić, ali­jas Mal­kom Mu­ha­rem.

Izvor: Nezavisne

Share on FacebookTweet about this on Twitter
Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Međunarodno priznati IT kursevi

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Banjaluka.com. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Banjaluka.com zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Banjaluka.com nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac takođe prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Šta mislite o ovoj temi?