Po­če­lo obilježa­vanje Ne­djelje Crve­nog krsta: Po tra­di­ci­ji prvo da­ri­va­li po­ro­dilje

Objavljeno: 10. 5. 2017

Da­ri­vanjem po­ro­dilja i no­vo­ro­đen­ča­di na Gi­ne­ko­lo­ško-aku­šer­skoj kli­ni­ci Uni­ver­zi­tet­skog kli­ni­čkog cen­tra Re­pu­bli­ke Srpske, grad­ski odbor Crve­nog krsta po­čeo je tradicionalno obilježa­vanje Ne­djelje ove me­đu­na­ro­dne hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­ja tra­je do 15. ma­ja.

U to­ku ove se­dmi­ce pla­ni­ra­ju niz akti­vnos­ti ko­ji­ma će upo­zna­ti gra­đa­ne o zna­ča­ju i ulo­zi Crve­nog krsta u za­je­dni­ci.

“Da­nas će­mo po­sje­ti­ti i vrtić “Ma­sla­čak”, a do kra­ja se­dmi­ce ne­ko­li­ko mje­snih za­je­dni­ca gdje će­mo re­ali­zo­va­ti bes­pla­tne zdrav­stve­ne pre­gle­de i po­di­je­li­ti hu­ma­ni­tar­ne pa­ke­te. U pe­tak, 12. ma­ja, is­pred zgra­de Crve­nog krsta bi­će otvo­re­na izlo­žba pa­noa i fo­to­gra­fi­ja ko­je pri­ka­zu­ju na­še akti­vnos­ti” – re­kla je se­kre­tar Crve­nog krsta Željki­ca Ilić.

Edu­ka­ci­ja gra­đa­na o ra­du ove hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je re­zer­vi­sa­na je za su­bo­tu, 13. maj.

“Čla­no­vi Omla­din­skog klu­ba Crve­nog krsta iz osno­vnih, srednjih ško­la i sa fa­kul­te­ta će na Trgu Kra­ji­ne si­mu­li­ra­ti pru­žanje prve pomoći i de­mon­stri­ra­ti uobi­ča­je­ne akti­vnos­ti. Na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja u gra­du pos­ta­vi­će­mo i “otvo­re­ne bi­bli­ote­ke”. Ta­ko­đe, di­je­li­će­mo i bro­šu­re i pro­pa­gan­dni ma­te­ri­jal o zna­ča­ju i akti­vnos­ti­ma Crve­nog krsta” – ka­za­la je Ili­će­va.

Izvor: Glassrpske

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Banjaluka.com. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Banjaluka.com zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Banjaluka.com nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac takođe prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Šta mislite o ovoj temi?

Novinarska praksa

Međunarodno priznati IT kursevi