Por­tir uzi­mao no­vac za uslu­ge stran­ka­ma

Objavljeno: 15. 2. 2012

Pro­tiv por­ti­ra banjalu­čkog Osno­vnog su­da Pe­tra Bo­ži­ća (54), ko­ji se sumnjiči za pro­tiv­za­ko­ni­to po­sre­do­vanje, Okru­žno tu­ži­laš­tvo pre­dlo­ži­lo je je­dno­mje­se­čni pri­tvor.

korupcijaIz tu­ži­laš­tva je sa­op­šte­no da se on sumnjiči da je od ja­nu­ara pro­šle do fe­bru­ara ove go­di­ne pro­tiv­za­ko­ni­to po­sre­do­vao u iz­vršenju ili ne­iz­vršenju po­je­di­nih slu­žbe­nih radnji.

Pri­je­dlog za pri­tvor upu­ćen je Osno­vnom su­du, zbog bo­ja­zni da će uti­ca­ti na svje­do­ke ili po­no­vi­ti kri­vi­čno dje­lo. Izvor bli­zak is­tra­zi ka­zao je da se sumnja da je Bo­žić na­vo­dno od stra­na­ka ko­je su do­la­zi­le u sud uzi­mao no­vac da bi im po­mo­gao da ri­je­še ne­ke svo­je pro­ble­me. Na­vo­dno je obe­ća­vao da mo­že po­voljno ri­je­ši­ti njiho­ve spo­ro­ve ili ih ubrza­ti. Pre­ma ne­zva­ni­čnim in­for­ma­ci­ja­ma na­vo­dno je to ra­dio du­že vri­je­me.

Izvor bli­zak pra­vo­su­đu ka­zao je da se is­tra­žu­je i to da li u njego­vim pos­tup­ci­ma ima ele­me­na­ta ko­rup­ci­je i da li je po­ve­zan sa ne­kim za­po­sle­ni­ma u su­du ili u dru­gim in­sti­tu­ci­ja­ma. Pre­ma do­sa­dašnjoj is­tra­zi na­vo­dno je on sve sam ra­dio na svo­ju ru­ku, ali to će po­ka­za­ti is­tra­ga.

Por­tpa­rol Osno­vnog su­da Vla­di­mir Ju­ri­šić ka­zao je da je sud u ovom slu­ča­ju od po­čet­ka bio uključen.

“Po na­re­dbi su­da spro­vo­đe­ne su is­tra­žne radnje, ali o de­taljima ne mo­že­mo da go­vo­ri­mo u in­te­re­su is­tra­ge. Pro­tiv njega će na za­ko­nit i ne­pris­tra­san na­čin bi­ti spro­ve­de­na is­tra­ga” ka­zao je Ju­ri­šić.

On je do­dao da će sud, uko­li­ko bu­de osno­va, pro­tiv por­ti­ra po­kre­nu­ti i odre­đe­ne dis­ci­plin­ske mje­re ko­je pro­is­ti­ču iz ra­dnog odno­sa.

U banjalu­čkom Cen­tru ja­vne bez­bje­dnos­ti ka­za­li su da o ovom slu­ča­ju ne mo­gu da da­ju in­for­ma­ci­je i da je za to za­du­že­no Okru­žno tu­ži­laš­tvo.

Pre­ma Kri­vi­čnom za­ko­nu Re­pu­bli­ke Srpske za kri­vi­čno dje­lo po­sre­do­vanje, za ko­je se sumnjiči Pe­tar Bo­žić, mo­že da bu­de izre­če­na ka­zna od dvi­je do de­set go­di­na za­tvo­ra.

Izvor: Glas Srpske

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Banjaluka.com. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Banjaluka.com zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Banjaluka.com nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac takođe prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Šta mislite o ovoj temi?

Međunarodno priznati IT kursevi